Algemene voorwaarden

DE COGNITIEVE FITNESS  TRAINER

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR COGNITIEVE FITNESS TRAINING.

 

  1. AANMELDPROCEDURE

1.1 Aanmelding is pas officieel ingediend na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Pas na een bevestiging per mail is de inschrijving definitief en treedt de annuleringsregeling in werking.

1.2 Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving vindt plaats naar datum van ontvangst aanmeldformulier. Indien er een wachtlijst bestaat ontvangt u hierover bij aanmelding bericht.

 

  1. OPLEIDINGSDATA EN OPLEIDINGSLOCATIE

2.1 Bij betaling is de deelnemer bekend en akkoord met de opleidingsdata en de opleidingslocatie (regio/stad).

2.2 De opleidingsdata en “locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten) worden verplaatst. De docenten zullen de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan de opleiding later starten of zelfs worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangen deelnemers het betaalde cursusgeld retour.

 

 

  1. ABSENTIE

3.1 De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk, uiterlijk een dag voor de lesdag bij de docent.

#.2 Bij absentie door overmacht bepaalt de trainer of er voldoende reden is om de deelnemer extra opdrachten te geven om de gemiste lesstof op te doen.

 

  1. BETALING EN TARIEVEN

4.1 Voor betaling van het cursusgeld ontvangt de deelnemer een factuur op zijn naam zodra de inschrijving ontvangen is. De deelnemer dient de gehele factuur uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training te voldoen.

 

 

  1. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPLEIDING

5.1 Als de deelnemer de training tussentijds beëindigt of langdurig onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van trainingsgeld.

5.2 De deelnemer kan door de docenten verzocht worden om de opleiding te verlaten, om een van de volgende redenen:

- ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;

- frequente afwezigheid (al of niet voorkom baar);

- ernstige verstoring van het groepsproces;

- onbehoorlijk gedrag (diefstal, verbaal geweld, onjuiste informatie verstrekken);

- nalatigheid in het tegemoetkomen andere (zoals financiële) verplichtingen rond de opleiding.

 

  1. ANNULERING

6.1 Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 weken voor aanvang. 

Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de training worden administratiekosten a €50,- in rekening gebracht. Bij annulering tot vier weken voor aanvang wordt 10% van het trainingsgeld in rekening gebracht. Binnen een maand voor aanvang is geen restitutie mogelijk.

 

  1. RESTITUTIE

7.1 Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. 

7.2 Als de deelnemer zelf de opleiding beëindigt, dan is restitutie van cursusgeld niet mogelijk. Ditzelfde geldt als de deelnemer gevraagd wordt de opleiding te verlaten als gevolg van tekortkoming zoals beschreven onder "Tussentijdse beëindiging van de opleiding".

7.3 Als de deelnemer als gevolg van aantoonbare overmacht de opleiding voortijdig beëindigt (zoals langdurige ziekte), dan kan aanspraak gemaakt worden op restitutie naar rato van het aantal te missen opleidingsdagen die daarna nog volgen.

 

  1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Modellen, technieken, instrumenten et cetera die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van De Cognitieve Fitness Trainer.

8.2 Openbaarmaking kan derhalve alleen plaats vinden na het krijgen van schriftelijke toestemming van De Cognitieve Fitness Trainer.

8.3 Een gecertificeerd Cognitieve Fitness Trainer mag de lesmaterialen gebruiken voor eigen trainingen, mits deze trainingen worden gepromoot als Cognitieve Fitness trainingen.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De deelnemer aan de training  is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt dringend geadviseerd overleg te plegen met een (huis)arts. De opdrachtnemer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. 

9.2 De gecertificeerde trainer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemers en derden of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de deelnemers in de (les)lokalen .

9.3 De gecertificeerde trainer is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van een opleiding of training, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar docenten.

 

 

 

Februari

2024